Välkommen till Water-purification.se

Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet, men något som många inte har tillgång till. Läs mer om processen kring vattenrening av dricksvatten här.

Läs mer

Vattenrening av dricksvatten

I norra Sverige finns fortfarande möjligheten till att dricka rent vatten direkt från ett rinnande vattendrag, utan att behöva oroa sig för föroreningar och eventuella sjukdomar. Det är något som är naturligt och så fantastiskt att det måste bevaras och att fler ska få möjligheten till det.

För dem som inte har möjligheten till detta, vilket innefattar också en stor del av Sveriges befolkning, så måste vattnet först rengöras för att kunna drickas. Nedan följer en förklaring av hur denna rengöringsprocess kan se ut.

Koagulering eller flockning

Koagulering eller flockning är ofta det första stegen i vattenrening. Kemikalier med en positiv laddning blandas med vatten och den positiva laddningen neutraliserar den negativa laddningen från smuts och andra lösa partiklar i vattnet. Detta sker genom att kemikalierna binder sig med de lösa partiklarna i vattnet och bildar tillsammans större partiklar, som kallas flock alternativt koagulering.

Sedimentering

Under nästa fast som benämns, sedimentering, tyngs dessa "flock" till botten av vattnet på grund av sin vikt. Detta tillåter det rena vattnet att "flyta" överst och skiljer det rena vattnet från det smutsiga.

Filtrering

När flocken har lagt sig på botten av vattnet, tillåts det rena vattnet på toppen att passera genom ett filter. Detta filter består av varierande kompositioner som till exempel sand, grus, och träkol i varierande storlekar. Syftet är att avlägsna de upplösta partiklarna såsom damm, parasiter, bakterier, virus och kemikalier.

Desinfektion

När vattnet har filtrerats, kan ett desinfektionsmedel till exempel klor eller klotamin tillsättas för att döda eventuella kvarvarande parasiter, bakterier eller virus. Detta görs även för att skydda vattnet från bakterier när det transporteras till hushåll och företag.

Olika sätt att behandla vattnet

Vatten kan behandlas annorlunda i olika samhällen, beroende på kvaliteten på det vatten som kommer in i reningsverken. Normalt kräver ytvatten mer behandling och filtrering än grundvatten. Detta eftersom sjöar, floder och vattendrag innehåller mer sediment och föroreningar. Därmed är detta vatten benäget att vara mer kontaminerad än vad grundvattnet kan vara.

Konsumenternas förtroenderapporter

I varje samhälle måste vattenleverantörerna årligen lämna en rapport till sina kunder. Denna rapport kallas oftast för förtroenderapport och ger information om kvaliteten av det lokala dricksvattnet. Rapporten involverar även vattnets källa, eventuella föroreningar och hur konsumenterna kan engagera sig för att skydda dricksvattnet.

Egna hushållsbehandlingar

Vissa väljer att installera egna vattenreningssystem för att kunna bruka en egen vattentillgång. Dessa rengöringssystem kan delas in i två kategorier. De som rengör vattnet när det är på väg in i huset (point-of-entry rengöring), och de som rengör vattnet när det är på väg ut ur kranen (point-of-exit rengöring).

Det första systemet installeras normalt efter vattenmätaren och behandlar allt vatten som är på väg in i bostaden. Det andra systemet behandlar istället vattnet i omgångar och levererar sedan vattnet till olika kranar i huset, såsom i köket eller i badrummet.

De vanligaste typerna av behandlingssystem för hushåll består av följande:

Filtrering

Ett vattenfilter installeras som tar bort orenheter från vatten med hjälp av en fysisk barriär, och/eller en kemisk eller biologisk process likt koagulering eller flottning.

Vatten mjukgörare

Avhärdningsmedel tillsätts ofta för att minskar hårdheten hos vattnet. Detta medel består vanligtvis av natrium- eller kaliumjoner, som ersätter kalcium- och magnesium joner, som skapar "hårdhet" i vattnet.

Destillation

Något ovanligare, men ett mycket effektivt sätt att rengöra dricksvatten är så kallade destillationssystem. Destillation är ett förfarande i vilket det orena vattnet kokas och ångan uppsamlas och kondenseras i en separat behållare. Vilket i sin tur lämnar många av de fasta föroreningarna bakom sig.

Desinfektion

Desinficering är en fysisk eller kemisk process där patogena mikroorganismer av aktiveras eller dödas. Exempel på kemiska desinfektionsmedel är klor, klordioxid och ozon. Exempel på fysiska desinfektionsmedel inkluderar ultraviolett ljus, elektronisk strålning och värme.

Partners

Kontakta oss

Adress

Storgatan 25
820 54 Stockholm